MENU
null
null
null

Giới thiệu


Âm thanh IP ZYCOO là một hệ thống truyền thông âm thanh chủ yếu dựa trên công nghệ SIP, phương tiện truyền trực tuyến và MQTT IoT. Giải pháp của chúng tôi cung cấp địa chỉ công cộng, liên lạc nội bộ, điện thoại IP cộng với các tính năng giao tiếp âm thanh IP. SIP là giao thức được sử dụng để đăng ký điểm cuối âm thanh IP, phân trang SIP, cuộc gọi liên lạc nội bộ, cuộc gọi điện thoại IP, v.v., trong khi phương tiện truyền trực tuyến được sử dụng để phát nhạc nền, phát theo lịch trình, phát báo động khẩn cấp, phát sóng tự động, v.v. Cuối cùng, công nghệ MQTT được sử dụng cho quản lý tập trung tất cả các điểm cuối âm thanh IP..

Đăng ký đại ký